Psychologenpraktijk - van Burgsteden

Ieder mens heeft passies en drijfveren

en niet iedereen is voor het geluk geboren

wanneer angsten of trauma’s u in de weg zitten

wanneer het je even zelf niet lukt

is een behandeling mogelijk

om de regie over uw leven terug te vinden

 

Diagnostiek & Behandeling

 

WIE

Kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen

met problemen, angsten of klachten (onrust, futloos, slaapproblemen, hoge bloeddruk, gewichtstoename) die onvoldoende medisch verklaard kunnen worden

waardoor u:

 • niet meer goed deel kunt nemen aan het gewone leven
 • situaties bent gaan vermijden
 • veel stress ervaart

bijvoorbeeld

 • problemen met verwerken van verlies en rouw
 • trauma door een gebeurtenis uit het verleden (post traumatische stress stoornis PTSS) klein of groot: bijvoorbeeld een hondenbeet, slachtoffer zijn van een ongeluk, maar ook gepest of geslagen zijn, een trauma door heimwee, seksueel misbruik, bedreiging, oorlogsverleden of gijzeling
 • angst voor bepaalde gebeurtenissen bijvoorbeeld vliegangst
 • burn-out, opgebrand zijn, geen energie meer hebben
 • verslaving aan roken, eten of gamen
 • huiselijk geweld en/of seksueel misbruik, voor slachtoffers die gebeurtenissen willen verwerken

Ik heb specifieke kennis over mensen met beperkingen, autisme, ADHD, NAH (niet aangeboren hersenletsel), en PTSS (posttraumatisch stress syndroom)

 

WAT

Diagnostiek / observatie / screening

Ontwikkelingsanamnese

 • hoe is de ontwikkeling verlopen, waren er ingrijpende gebeurtenissen?
 • Is er een relatie met een genetisch ziektebeeld of syndroom? Wat is eventueel de invloed van medicatie?

Intelligentieonderzoek

 • is er sprake van overvraging of onderschatting door een lage, gemiddelde, hoge intelligentie?
 • is er sprake van een disharmonisch intelligentieprofiel, waardoor iemand niet als vanzelf in balans is, is er mogelijk sprake van een leerstoornis zoals NLD (non verbale leerstoornis) of NAH (niet aangeboren hersenletsel)
 • zijn er problemen in planning en organisatie, bij informatieverwerking, in de overgang van denken naar doen? Is er vertraagde informatieverwerking of een geheugenprobleem?
 • is er een aanwijzing voor onderzoek naar leerstoornis of neuropsychologisch onderzoek?
 • is er sprake van disbalans door verschillen met andere ontwikkelingsgebieden?

Onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling

 • afname SEO-kleur (sociaal emotionele ontwikkeling) met familie en direct betrokkenen
 • is er een relatie met gedrag? Gedragsobservatie in verschillende omgevingen, zo mogelijk met video. Video-analyse met ouders en direct betrokkenen, volgens de methode Heijkoop.

Persoonlijkheidsonderzoek

 • screening op psychiatrische stoornissen volgens de DSM 5

Behandeling

 • oplossingsgerichte therapie
 • EMDR (eye movement desensitisation and reprocessing), basis- en vervolgtraining met supervisie, www.ven.nl, ook kind en jeugd en vroegkinderlijk trauma door middel van storytelling
 • CGt cognitieve gedragstherapie
 • ik maak gebruik van oefeningen vanuit Mindfulness, Systeemgerichte therapie, SNV (Sociale Netwerk Versterking) en PFP (Personal Future Planning)

 

HOE

Traject (zie ook uitgebreide procesomschrijving)

 • kennismaking en vraagverheldering
 • plan voor onderzoek/behandeling
 • evaluatiemomenten met bijstelling plan

Effectmeting

 • met schaalvragen wordt de verheldering van het probleem gemeten en de afname van de klachten

Privacy

 • alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld
 • gegevens worden vijf jaar bewaard
 • we maken afspraken over de wijze waarop de informatie gedeeld kan worden met anderen

Lidmaatschap beroepsverenigingen

 • ik handel volgens de richtlijnen en de gedragscode van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen).
 • ik ben lid van de VEN (Vereniging EMDR Nederland) en vGCt (vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie)

Klachtenprocedure

 • wanneer u een klacht heeft, dan stel ik het op prijs dat u die met mij bespreekt
 • komen we niet tot een overeenstemming dan kunt u naar de tuchtcommissie van het NIP, info@psynip.nl

Afspraak afzeggen

 • wanneer u een afspraak minimaal 24 uur van tevoren afzegt, worden er geen kosten in rekening gebracht.

Kosten en vergoeding

 • een sessie van 45 minuten                   € 99,--
 • een dubbele sessie van 90 minuten   € 198,--

Vergoeding door de gemeente

 • kind en jeugd: ik heb een contract met Sociaal domein Jeugd regio Eemland, dit zijn de gemeenten Amersfoort, Leusden, Baarn, Soest, Woudenberg, Bunschoten en Eemnes
 • neem contact op met het sociaal team, zij kunnen een beschikking afgeven.

Vergoeding door een ziektekostenverzekering

 • ik heb een contract met CZ, vraag bij hen na of de kosten van de behandeling binnen uw polis vallen
 • heeft u een andere ziektekostenverzekeraar, vraag bij hen na welk deel van de behandeling eventueel vergoed wordt, volgens de restitutiepolis.
 • als u voor een vergoeding door de ziektekostenverzekeraar in aanmerking wilt komen moet u uw klacht bespreken met uw huisarts. Wanneer de huisarts vermoedt dat er sprake is van een aandoening waarvoor psychologische behandeling een oplossing kan bieden, dan zal hij of zij een verwijsbrief schrijven.

Omschrijving van de behandeling

 • de psychologische behandeling die door de gemeente of de zorgverzekering wordt vergoed heet Generalistische Basis GGZ (GB GGZ, hieronder valt diagnose en kortdurende, generalistische behandeling van mensen met niet-complexe psychische aandoeningen
 • er moet sprake zijn van een DSM-diagnose (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)
 • er zijn vier pakketten in de Generalistische Basis GGZ:
 • kort: 5 sessies voor lichte problematiek
 • middel: ongeveer 8 sessies voor matig ernstige problematiek
 • intensief: 12 sessies voor ernstige problematiek
 • chronisch: 11 sessies voor chronische problematiek

De behandelaar bepaalt in welk pakket uw probleem valt.

Ik zal zonodig doorverwijzen naar specialistische GGZ.

Onverzekerde zorg

 • het is belangrijk om voorafgaand aan de behandeling te weten waar u aan toe bent: bepaalde vormen van psychologische hulp worden niet vergoed door de ziektekostenverzekering. U kunt hierover contact opnemen met uw ziektekostenverzekeraar.

Meenemen bij de start van het traject

 • verwijsbrief van de huisarts of beschikking van de gemeente
 • zorgverzekeringspas
 • identiteitsbewijs

Duur van de behandeling

 • 1 tot 12 zittingen

Duur van een zitting

 • 45 minuten

 

WAAR

Afhankelijk van uw wens

 • op mijn kantoor
 • op school, dagbestedings- of werklocatie
 • bij u thuis
 • via beeldbellen

 

Consultatie  

 

WIE

Voor

 • kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen
 • ook mensen met een verstandelijke beperking, psychische stoornis of trauma
 • of hun ouders / organisaties waar ze wonen / werken / leren

Bij

 • vastgelopen situaties
 • gedrag dat als problematisch ervaren wordt
 • als niet duidelijk is wat er aan de hand is

 

WAT

Analyse van de situatie

 • wat is het probleem? Welke factoren zijn toe te schrijven aan de persoon, het gezinssysteem, de omgevingen waar iemand verblijft?

Onderzoek

 • wat is al bekend
 • wat zou nog onderzocht moeten worden?
 • Op welke wijze?

Advies

 • hypotheses en plan van aanpak
 • eventueel een voorstel voor onderzoek en behandeling

 

HOE

Aanmelden

 • stuur een E-mail aan: rita.van.burgsteden@xs4all.nl
 • vul het aanmeldformulier in en stuur het op
 • bel: 06-43031956

Kosten

 • facturering per ¾ uur € 97,-

 

WAAR

Afhankelijk van uw wens

 • op een kantoor bij u in de buurt
 • op school, dagbestedings- of werklocatie
 • bij u thuis

 

Lezingen, workshops & trainingen    

 

WIE

 • voor organisaties, gemeenten

 

WAT

 • LVB (Licht Verstandelijke Beperking)
 • ASS (Autisme Spectrum Stoornissen)
 • spel, speelgoed en gedrag
 • muziekmethode EMB (Ernstige Meervoudige Beperkingen)
 • seksualiteit EMB
 • eigen invloed EMB
 • communicatie EMB
 • begeleiding / behandeling EMB

 

HOE

 • kennismaking en overleg over de mogelijkheden, we maken een plan op maat
 • na afspraken over uw wensen qua inhoud en uren volgt een offerte
 • facturering na afloop

 

WAAR

 • op uw eigen locatie
 • of op een nader te bepalen locatie

 

Over    

 

WIE

Ik ben Rita van Burgsteden, GZ-psycholoog en heb een psychologenpraktijk sinds 2010.

 • AGB code van de praktijk: 94004069
 • Persoonlijke AGB-code 94004610
 • Kamer van Koophandel 50844849
 • BIG geregistreerd
 • GZ-psycholoog (GezondheidsZorg-psycholoog)
 • psycholoog NIP (beroepsvereniging Nederlands Instituut voor Psychologen)
 • EMDR-practitioner i.o., lid van de VEN, Vereniging EMDR Nederland

 

WAT

 • psychodiagnostisch onderzoek en kortdurende behandeling
 • zowel voor kinderen als volwassenen, ook heel jonge kinderen die nog niet of nauwelijks kunnen praten, samen met de ouders of verzorgers
 • zowel kinderen en volwassenen met een enkelvoudig probleem als met meervoudige of complexe problematiek
 • consultatie bij uiteenlopende vragen of in vastgelopen situaties
 • lezingen, trainingen, workshops en cursussen op maat

 

HOE

 • rechtstreeks contact met mij
 • via een huisarts
 • via sociaal domein regio Eemland

 

Ik werk ook voor:

 • ZOEM een muziekmethode voor mensen met een ernstige meervoudige beperking

 

WAAR

Ik werk vanuit mijn eigen praktijk, maar ben vaak op andere locaties of bij mensen thuis.

 

Ervaringen    

 

“Ik had last van vliegangst en heb 1 EMDR-sessie gehad, wonderlijk dat ik er nu helemaal geen last meer van heb.”

 

“Ik voel me veel sterker en heb mijn zelfvertrouwen weer terug.”

 

“Ik kon jarenlang bepaalde muziek niet horen, die was gekoppeld aan de periode dat ik chemo-therapie kreeg. Na een paar sessies was ik niet meer misselijk bij deze muziek.”

 

“Stoppen met roken na 40 jaar is een hele klus, maar EMDR heeft me er heel erg bij geholpen.”

 

"Ik was een keer misselijk geworden in de metro en durfde hier niet meer mee te reizen uit angst dat ik weer misselijk zou worden. Na een aantal keren oefenen van de handvatten die ik van Rita kreeg kan ik nu weer met de metro naar school."

 

 

Contact

 

Rita van Burgsteden

Hessenweg 151, 3791 PE Achterveld

06-43031956

rita.van.burgsteden@xs4all.nl